Linaje

1. FUNDADOR: Hayashizaki Jinsuke Shigenobu: Muso Hayashizaki-ryu

2. Tamiya Heibei Shigemasa (Fundador de Tamiya-ryu)

3. Nagano Muraku Nyudo Kinrosai (Fundadormon-02 Muraku Ryu)

4. Momo Gunbei Mitsushige

5. Arikawa Shozaemon Munetsugu

6. Banno Danemon no Jo Nobusada

7. Hasegawa Chikaranosuke Eishin

8. Arai Seitetsu Kiyonobu

9. Hayashi Rokudayu Morimasa

10. Hayashi Yasudayu Seisho

11. Oguro Motoemon Kiyokatsu

12. Hayashi Masu (Masa) no Jo Masanari (Seishi)

13. Yoda (Manzai, Manzo, Sansho) Yorikatsu

14. Hayashi Yadayu (Seiki) Masayori (Masataka)

15. Tanimura Kame no Jo Yorikatsu (Sugio)

16. Goto Magobei Masasuke (Seiryo)

17. Oe Masamichi (Shikei)

18. Yamauchi Toyotake

19. Kono Kanemitsu

20. Onoe Masamitsu

21. Sekiguchi Takaaki (Komei) Soke